Jeugdcharter KVC Genk
Inleiding

KVC Genk is een sportvereniging die de promotie en de beoefening van de volleybalsport op alle niveaus als ultieme doelstelling heeft. Sportiviteit wordt hierbij hoog in het vaandel gedragen.

Er zijn in onze club verscheidene senioren ploegen actief in competitie en er is een uitgebreide jeugdwerking waar jongeren van 7 tot 18 jaar aan bod komen. Na het beëindigen van zijn/haar competitieve loopbaan als spe(e)l(st)er is er de mogelijkheid om op een recreatieve manier deze sport nog te beoefenen bij één van de talrijke recreatieclubs die in Genk aanwezig zijn.

(Opm.: om redenen van leesbaarheid wordt in het vervolg van dit document telkens over ‘de speler’ gesproken, uiteraard zonder hiermee te wijzen op een uitsluiting van speelsters.)

Het draaiende houden van deze organisatie is alleen mogelijk dankzij het onbaatzuchtige werk van de bestuursleden alsook van de vele vrijwilligers. Dankzij hen, de trainers en de jeugdcoördinator is het mogelijk om een zeer degelijke jeugdwerking uit te bouwen.

De doelstellingen van onze jeugdwerking zijn 3-delig:

 1. Het geven van een degelijke sportieve opleiding door gediplomeerde trainers
 2. Het laten doorstromen van zoveel mogelijk eigen jeugd naar de 1ste ploegen
 3. Als club naar buitenkomen op een sportieve, dynamische manier, en alzo een belangrijke sociale bijdrage leveren. “Mens sane in corpore sano”.

Om deze doelstellingen te behalen hebben wij als club dit charter opgesteld voor ieder lid van de club: bestuursleden, trainers, spelende leden en hun ouders.
In dit charter wordt onze filosofie uitgelegd alsook de rechten en plichten van ieder lid. Er is een gedragscode voor spelers, ouders en trainers.

Elk lid van KVC Genk verklaart zich akkoord met dit charter door zijn jaarlijkse aansluiting bij deze club. In dit document presenteren wij een aantal regels die zijn beschreven in onze ‘Gedragscode’. Hiertegenover staat een uitgebreid engagement van KVC Genk om onze doelstellingen zoals boven vermeld te bereiken. De visie die wij hierbij hanteren staat uitgewerkt in de ‘Visie van de jeugdwerking’ die zal uitgedragen worden door alle trainers en bestuursleden.

Gedragscode

Onze club engageert zich om alle leden in de best mogelijke omstandigheden zijn/haar sport te kunnen laten beoefenen. Dit trachten we te doen door zoveel mogelijk en kwalitatief volle accommodatie te voorzien. Tevens gaan wij er prat op dat alle trainers die bij ons aangesloten en actief zijn, gediplomeerde mensen zijn met een degelijke basis aan know-how. De bestuursleden zullen op hun beurt trachten om een kader te creëren waarin de spelende leden in optimale omstandigheden hun sport kunnen beoefenen. Zo trachten wij zowel op provinciaal als op landelijk niveau onze club als een gezonde, sportieve en goed presterende club te promoten.

Om dit mogelijk te maken zijn er een aantal regels nodig waarvan we verwachten dat onze leden deze respecteren.

Algemeen
 1. Iedere speler betaalt tijdig zijn lidgeld.
 2. Iedereen is op de hoogte van alle afspraken en regels die vermeld zijn in dit document en die geldig zijn binnen KVC Genk.
 3. Wij treden naar buiten als één team. Dit heeft als gevolg dat aanwezigheden op trainingen, wedstrijden, ploegactiviteiten en clubactiviteiten verplicht zijn.
 4. Zowel thuis als op verplaatsing gedragen wij ons zoals het hoort, met respect voor scheidsrechters, bestuursleden en ouders. Dit geldt ook naar de bezoekende ploeg toe.
 5. Tabak en alcohol: roken voor, tijdens of na een training is niet toegelaten in en rond de sporthal. Ook alcohol voor of tijdens de training is uit den boze.
  Bij schending wordt in samenspraak met bestuur, trainer en jeugdcoördinator een alternatieve straf gezocht; bij recidivisme dreigt een uitsluiting.
 6. Drugs en/of doping horen NIET thuis in onze club en geven aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting, zonder enige vorm van verhaal of compensatie.
 7. Neem voldoende rust en ga tijdig slapen, zeker vóór de wedstrijddag. Evenwichtige voeding is belangrijk en bevordert de lichamelijke fitheid én de sportieve prestaties.
 8. Iedereen is verantwoordelijk voor het materiaal van KVC Genk en behandelt dit met respect.
 9. Mogelijke afzeggingen gebeuren rechtstreeks aan de betrokkene en dit zo snel mogelijk
Training en wedstrijden
 1. Kom steeds op tijd (10 min voor het begin van een training en 45 min voor aanvang van een wedstrijd). Help eventueel met het klaarzetten van de zaal.
 2. Tijdens studie- of examenperiodes regel je je programma zo dat wedstrijden niet in het gedrang komen. Volleybal is een ploegsport bij uitstek en sportieve ontspanning tijdens het studeren heeft ook een gunstig effect op je studieresultaten! Ongegronde afwezigheden zoals die ontstaan wanneer spelers niet komen opdagen omwille van slechte planning kunnen leiden tot forfaits waarvan medespelers en de club het slachtoffer van zijn. Dit staat in schril contrast met de ploeggeest die gepaard gaat met een ploegsport.
 3. Er heerst stilte en aandacht tijdens de uitleg van de trainer/coach.
 4. Niemand verlaat de zaal zonder toestemming van de trainer/coach.
 5. Elke kwetsuur wordt gemeld aan de trainer en aan de clubdokter. De behandeling van deze kwetsuur wordt nauwgezet uitgevoerd. Ook taping gebeurt voor een training/wedstrijd.
 6. Spelers worden aangemoedigd om naar selectietrainingen te gaan. De eigen clubtrainingen en wedstrijden hebben wel steeds voorrang.
 7. Stoor de wedstrijden/trainingen niet met gsm of andere elektronica.
 8. Na een training/wedstrijd wordt er verplicht gedoucht.
 9. Een kleedkamer is geen speelkamer; houdt deze netjes.
 10. Tijdens de wedstrijd wordt er geen negatief gedrag vertoond. Dit is alleen een uiting van zwakte. Inzet, maximale inspanning en teamgeest wijzen daarentegen op een sterke, homogene ploeg die wil winnen, maar op een sportieve manier.
 11. Spelers die reserve zijn, zitten niet op de bank maar gaan klaarstaan in de daarvoor voorziene ruimte en zijn klaar om in te vallen.
 12. Alleen de kapitein mag in discussie gaan met de scheidsrechter.
 13. Voor het vervoer bij uitwedstrijden bestaat er een beurtrol. Kan je echter niet wanneer je ‘van dienst bent’ regel je zelf een vervanger.
Engagement ouders
 1. Zorg dat je kind tijdig aanwezig is en volledig in orde.
 2. Toon belangstelling voor de sport en de club en ga in de mate van mogelijk regelmatig kijken en supporteren.
 3. Tijdens een training zijn ouders niet gewenst in de zaal. Dit is belangrijk om je kind zonder druk of stress te laten sporten
 4. Stimuleer je kind om zijn sport te beoefenen, ook als het even wat moeilijker gaat.
 5. Daar wij geen opvang zijn of voorzien voor de kinderen, wordt gevraagd dat de ouders hun kinderen 10 minuten voor de training afzetten en 10 minuten na de training terug ophalen.
 6. Gebruik tijdens wedstrijden geen agressieve taal langs het veld. Bij herhaaldelijke inbreuken hiertegen wordt je kind geschorst.
 7. Applaudisseer zowel voor eigen team als voor tegenstrever.
 8. Respecteer de beslissing van de trainer/coach alsook deze van de scheidsrechter.
 9. Indien je raad wilt of meer uitleg kan dit na afspraak met de trainer/jeugdcoördinator bij de eerstvolgende training, maar niet onmiddellijk na de wedstrijd.
 10. Kijk niet alleen naar het resultaat, ook de weg hiernaartoe is belangrijk.
Visie van de jeugdwerking

Wij proberen door een zeer gedegen opleiding het individu zowel technisch als tactisch te vormen om zo iedere speler op het voor hem zo hoog mogelijke niveau te krijgen.
Competitie is een belangrijk instrument om dit hoge niveau te behalen. Verder is het goed voor de vorming van je kind om met gezonde competitiviteit om te gaan en dat je als club de competitie kan gebruiken als evaluatie van je werking. Het behalen van goede resultaten wordt binnen de club gezien als een bevestiging van een goede aanpak.
Wij maken hier wel een onderscheid tussen de Beker en de reguliere competitie en tussen de verschillende leeftijdsniveaus.

Leeftijdsniveaus
 • De E – en F jeugd wordt gezien als de start binnen ons volleybaltraject. Hier wordt vooral aan balgewenning en balbaan inschatting gedaan. Tevens beginnen wij stilaan de basisbeginselen van het volleybal aan te leren. Iedereen speelt zoveel als mogelijk is, in de officiële, maar ook in de alternatieve competities.
 • Bij de D – en C jeugd worden de basisbeginselen verder verfijnd. De speelgelegenheid is hier prioritair en wordt bepaald op basis van inzet, aanwezigheid op training, instelling en spelinzet tijdens de wedstrijd.
 • Bij de B – en A jeugd zullen naast bovenvernoemde criteria ook de speltechnische- en tactische kwaliteiten meespelen. In deze fase van de opleiding gaan we ons meer en meer richten op het competitieve en trachten wij het spelen en deel uitmaken van een seniorenploeg na te bootsen.

Beker

De reguliere- en bekercompetitie zijn twee aparte verhalen voor ons. In de Beker ligt onze prioriteit op het behalen van de Beker. Wij treden dan ook aan in de sterkst mogelijke opstelling. De keuze van opstelling zal voornamelijk gebaseerd zijn op de speltechnische en fysieke capaciteiten van de spelers. Alle spelers zullen in eerste instantie spelen binnen hun eigen leeftijdscategorie. Het is natuurlijk mogelijk om deel te nemen aan een hogere leeftijdscategorie, maar dit wordt in onderling overleg met de spelers, de betrokken trainers en de jeugdcoördinator beslist.

Competitie

In de competitie ligt de nadruk vooral op het opdoen van spelervaring. Het is hier perfect mogelijk de talentrijke spelers te laten spelen in een hogere leeftijdscategorie.

Nota

Wij streven ernaar om onze talenten drie trainingen per week aan te bieden en twee wedstrijden. Dit kan in verschillende vormen: 2 trainingen met de eigen groep en 1 training met een hoger spelende groep, of 2 trainingen met een hogere groep en 1 training met de eigen groep.

Wij streven naar 2 wedstrijden per weekend maar bij een dubbele bezetting gaat de voorkeur naar het eigen team.

Deze beslissingen worden altijd genomen door de betrokken trainers met goedkeuring van de jeugdcoördinator. Dit om eventuele overbelasting te voorkomen.
Uiteraard dienen de ouders hun akkoord te geven voor deze hogere belasting. Het is evenwel niet aan de ouders om te beslissen bij welke ploegen hun kinderen al dan niet ingedeeld zijn. Deze keuze blijft de verantwoordelijkheid van de jeugdcoördinator met zijn sport-technische staf.

Onze algemene doelstelling is om talentvolle jeugd zo snel mogelijk kansen te geven binnen onze eigen seniorenteams om ze op deze manier zo snel mogelijk door te schuiven naar onze A-teams.
Hierbij rekenen we natuurlijk ook op de steun van de betrokken ouders.

Verantwoordelijken: Jeugdcoördinators