Vrijwilligerswet
Korte omschrijving

Ten gevolge van de vrijwilligerswet, die vanaf 1 augustus 2006 geldt, is elke organisatie verplicht om haar vrijwilligers enerzijds te informeren over een aantal zaken en ze anderzijds te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. Daarnaast geeft de wet regels inzake de onkostenvergoeding van de vrijwilligers. Ook KVCR Wara Genk vzw wordt gedragen door een aantal vrijwilligers, zowel in de sportieve als in de extra-sportieve werking. Voor deze personen geldt dan ook de vrijwilligerswet, een wet die probeert de vrijwilligers te beschermen zonder al te veel regels te willen opleggen.

Sinds 1 augustus 2006 is het ook voor werklozen en bruggepensioneerden eenvoudiger om vrijwilliger te worden. Het volstaat om 14 dagen voor de aanvang een schriftelijke aangifte te doen bij de RVA (formulier C45B). Meteen na deze melding mag de vrijwilliger aan de slag. De RVA kan echter nog wel het vrijwilligerswerk verbieden of beperken, maar een toelating vooraf is niet meer nodig. Hiervoor heeft de RVA 12 dagen de tijd. Nadien is er een impliciete goedkeuring voor de vrijwilliger.

Omdat ons in verband met het "vrijwilligerswerk" regelmatig om info wordt gevraagd, willen wij hiermee trachten de belangrijkste zaken uit deze wet toe te lichten.
Ter info: ook op de website www.vrijwilligersweb.be vind je dikwijls een antwoord op de meest gestelde vragen over vrijwilligerswerk.

Aansprakelijkheid


Naast de verplichting om onze vrijwilligers te informeren, verplicht de wet ons ook om onze vrijwilligers te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze verzekering 'burgerrechtelijke aansprakelijkheid' (BA) dekt de risico's met betrekking tot het vrijwilligerswerk, voor ten minste de organisatie. Als de organisatie (= de vrijwilliger) een fout maakt die schade veroorzaakt aan derden, zal de verzekering de schade moeten vergoeden. De vrijwilligers moeten, zowel tijdens de uitvoering van hun activiteit als tijdens hun verplaatsingen in het kader van die activiteit, verzekerd zijn. In het verlengde van de verzekeringsplicht bepaalt de wet dat de vrijwilliger in principe ‘immuun' is voor de gevolgen van zijn of haar daden (schade veroorzaakt aan derden door de fout van de vrijwilliger, begaan tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit), behalve in het geval van bedrog, een zware fout of in het geval van eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte schuld omdat dan de vrijwilliger zelf verantwoordelijk blijft. De verzekeringsplicht voor de vereniging en de immuniteit van de vrijwilliger gelden voor gestructureerde organisaties zoals de onze (= VZW) en onze vrijwilligers.

Op onze website www.vcgenk.be kan je al heel wat informatie, zoals ons juridisch statuut, de sociale doelstellingen, de identiteit van de verantwoordelijken, enz..., terug vinden. Ook kan je op aanvraag bij de verantwoordelijke bestuursleden informatie krijgen ivm de door de vereniging afgesloten verzekeringscontracten met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering lichamelijke ongevallen, rechtsbijstand, brand, enz...

Kostenvergoeding

Als vereniging mogen en kunnen wij ook beslissen om eventuele kosten, die de vrijwilliger maakt in het kader van zijn vrijwilligersactiviteit, al dan niet te vergoeden. Hiertoe zijn wij evenwel niet verplicht. Een eventuele terugbetaling maakt dan ook deel uit van een overeenkomst en van de afspraken die er gemaakt worden tussen KVCR Wara Genk en de vrijwilliger individueel.

De kosten door vrijwilligers gemaakt kunnen vergoed worden op 2 manieren:

 • Reële kosten op basis van bewezen kosten (reële onkostenvergoedingen kennen geen begrenzing, maar ze moeten natuurlijk gestaafd worden aan de hand van verantwoordingsstukken.
      Voor reële kilometervergoedingen geldt wel een maximumbedrag per kilometer:
  • periode 01/07/2017 - 30/06/2018: eigen wagen, motor of bromfiets € 0,3460 / km en eigen fiets € 0,23 / km
  • periode 01/07/2018 - 30/06/2019: eigen wagen, motor of bromfiets € 0,3573 / km en eigen fiets € 0,23 / km
 • via een forfaitair bedrag.
De eventuele terugbetaling van kosten kan dan ook verschillen van vrijwilliger tot vrijwilliger. Volgens de keuze van de vrijwilliger kunnen wij beslissen ofwel de reëel gemaakte kosten (= door de vrijwilliger bewezen en waarvan de bewijzen door de organisatie worden bewaard) te vergoeden, ofwel  een forfaitair bedrag per dag of per jaar te betalen.

In 2019 stijgt de vrijwilligersvergoeding naar maximum 34,71 € per dag met een maximum van 1.388,40 € per jaar.
In 2018 was dit nog maximum 34,03 € per dag én een maximum van 1361,23  € per jaar.
De geïndexeerde kilometervergoeding bedraagt vanaf 1 juli 2018 maximum 0,3573 € per kilometer. Dit bedrag blijft van toepassing tot 30 juni 2019 en is is fiscaal vrijgesteld. Voor 1 juli 2018 bedroeg de kilometervergoeding maximum 0,3460 € per kilometer.
Een fietsvergoeding is fiscaal vrijgesteld tot maximum 0,23 € per kilometer. Voor openbaar vervoer kan, aan de hand van het vervoersbewijs, het volledige bedrag worden terugbetaald.
Sinds juni 2009 kan de vrijwilliger de forfaitaire kostenvergoeding ook combineren met een terugbetaling van de reële vervoerskosten (tot een maximum van 2000 km/jaar. Dit is de enige mogelijkheid voor een vrijwilliger om beide systemen te combineren.

Bovenop deze maximale vergoedingen mag een vrijwilliger ook af en toe een cadeautje ontvangen, maar dit mag zeker niet de regel zijn.

Om de terugbetaling van eventueel gemaakte kosten als vrijwilliger bij onze vereniging te vergemakkelijken, kan je op deze site een aangiftefiche terug vinden. Hiervoor moet je wel geregistreerd zijn bij onze vereniging. Na inloggen kan je via het menu op de site de fiche openen en invullen.
Een eventuele terugbetaling zal via deze fiche worden berekend volgens de tussen KVCR Wara Genk vzw en de vrijwilliger overeen gekomen modaliteiten.
Verhoging van het jaarlijks plafond voor bepaalde categorieën van vrijwilligers

   Vanaf 1 januari 2019 kunnen bepaalde vrijwilligers genieten van een verhoogde forfaitaire kostenvergoeding tot 2.500 € per jaar.

   Voor onze vereniging gaat het om volgende vrijwilligers:
  • sporttrainer
  • sportlesgever
  • sportcoach
  • jeugdsportcoördinator
  • sportscheidsrechter
  • terreinverzorger-materiaalmeester

   Indien men kiest voor dit verhoogd plafond, kan men (bij dezelfde of een andere vereniging) in hetzelfde kalenderjaar geen verenigingswerker meer zijn.

OPMERKING :
hogervermelde bedragen waren geldig op het ogenblk van de publicatie van onderhavig artikel. Deze bedragen zijn absoluut niet bindend.
Best kan men daarom contact opnemen met https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/kostenvergoedingen/