Algemene voorwaarden voor verkoop via internet

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkoop via internet door Koninklijke Volleybalclub Genk vzw (hierna ‘KVC Genk’) en zijn opgesteld voor de eindgebruiker (hierna de ‘Koper’) die voor niet-beroepsmatige doeleinden koopt.
KVC Genk treedt in deze op als tussenpersoon tussen de koper en de leverancier/fabrikant van de goederen en bemiddelt voor de koper om de best mogelijke prijs van de bestelde goederen te verkrijgen.
De koper dient de algemene voorwaarden voor verkoop via internet altijd te lezen alvorens een bestelling op internet te plaatsen.
Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van deze voorwaarden zonder voorbehoud.
Deze algemene voorwaarden voor verkoop via internet regelen de contractuele relaties tussen KVC Genk en de koper, die ze aanvaarden zonder voorbehoud omdat ze op exclusieve wijze van toepassing zijn, ook als ze in tegenspraak zijn met eventuele algemene voorwaarden van de koper.
Er wordt gepreciseerd dat de producten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de koper, met uitsluiting van professionele activiteiten van wederverkoop van de producten.
KVC Genk kan elk moment wijzigingen aanbrengen in de algemene voorwaarden voor verkoop via internet. De voorwaarden die op het moment van het sluiten van de verkoop gelden, zijn van toepassing op de lopende contracten.

Het Contract

De koper die een bestelling op de website van KVC Genk plaatst, moet ten minste 18 jaar oud zijn en volledig juridisch bekwaam zijn of een ouderlijke toestemming hebben waarmee hij een bestelling op de website mag plaatsen.
Het contract tussen KVC Genk en de koper wordt pas van kracht als de koper online een bestelling heeft geplaatst en als KVC Genk die bestelling per e-mail heeft bevestigd. De door KVC Genk gestuurde e-mail ter bevestiging vormt de aanvaarding van de bestelling van de koper en vormt zo het verkoopcontract tussen KVC Genk en de koper. Vanaf het moment van bevestiging van de bestelling door KVC Genk kan de koper zijn bestelling niet meer wijzigen of annuleren.
Het recht van retour blijft voorbehouden voor zover geen extra's, zoals logo's en namen, nummers, enz..., aan de bestelde goederen werden aangebracht.
KVC Genk behoudt zich het recht voor elke bestelling te weigeren van een koper met wie er een geschil bestond met betrekking tot de betaling van een eerdere bestelling.
De afbeeldingen op de website van KVC Genk dienen slechts ter illustratie en de koper kan er geen enkel recht aan ontlenen.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen worden eigendom van de koper zodra de betaling vande bestelde artikelen in hun geheel werd ontvangen overeenkomstig het contract.
KVC Genk dient mee te werken aan alle noodzakelijke maatregelen ter bescherming van het eigendomsbewijs van de koper.

Prijs en Betaling

De aangegeven prijzen in de e-shop zijn uitgedrukt in euro’s (EUR).
Op alle prijzen worden de verschuldigde taksen en B.T.W. berekend. Deze taksen en B.T.W. zijn volledig ten laste van de koper.

De prijs van de goederen zijn berekend op de formlule "afhaling door koper". KVC Genk zal ten gepaste tijden het tijdstip en de plaats waar de goederen door de koper kunnen worden afgehaald doorgeven.
Alle prijzen zijn exclusief eventuele bijdragen voor verwerkings- en verzendkosten, die apart in rekening zullen worden gebracht.
Alle bestellingen kunnen uitsluitend in euro’s (EUR) worden betaald, ofwel contant aan de verantwoordelijke van KVC Genk vzw, ofwel via een bankoverschrijving op de AXA-rekening nr. BE47 7510 0326 3280 (BIC AXABBE22) tnv KVC Genk vzw, Richter 17, 3600 Genk
KVC Genk behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijden te wijzigen. Bij een reeds geplaatste bestelling is de prijs die van kracht was op het moment van bestelling en die op de bevestiging van de bestelling staat van toepassing op deze verkoop via internet. 
Indien van toepassing worden verzendkosten automatisch aan de prijs van de bestelde artikelen toegevoegd. Deze meerprijs is afhankelijk van het gewicht en de afmetingen van de bestelde goederen.

Leveringstermijn

KVC Genk verbindt zich ertoe de bestelde goederen zo snel mogelijk te bestellen na ontvangst van de betaling.
De gemiddelde leveringstermijn voor goederen op voorraad is 3 tot 7 werkdagen vanaf het moment van betaling. Van zodra een extra bewerking, zoals het aanbrengen van nummers, logo's en namen, enz..., werd besteld bedraagt de leveringstermijn 2 à 3 weken.
Deze leveringstermijnen zijn slechts indicatief en vormen geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Zodra de goederen afgehaald kunnen worden, wordt de koper verwittigd.
KVC Genk sluit alle aansprakelijkheid voor vertragingen uit.

Recht van Retour

In het geval van een bestelfout van de kant van de koper kan deze profiteren van een recht van retour in de eerste 10 dagen na de ontvangst van het artikel en onder de volgende voorwaarden:
Elk retour moet vooraf telefonisch en met een schriftelijke bevestigingper e-mail naar info@vcgenk.be bij KVC Genk worden aangekondigd.
Alleen volledige en ongebruikte artikelen die intact en klaar om te herverkopen zijn en die nog in de originele verpakking zitten kunnen worden teruggenomen.
Goederen waarop extra bedrukkingen werden aangebracht kunnen niet worden teruggenomen.
KVC Genk vergoedt het/de betaalde bedrag(en), met uitzondering van eventuele verzend- en portokosten.
De terugbetaling gebeurt op de bankrekening van de koper.
Als er een nieuw artikel ter vervanging geleverd dient te worden, dan vindt dat plaats via een nieuwe bestelling in de e-shop.

Teruggave en Klachten

Het is de plicht van de koper om de goederen direct na levering te controleren en alle voorbehoud te maken en klachten in te dienen over eventuele gebreken, non-conformiteit of schade veroorzaakt tijdens of na fabrikatie.
Voornoemd voorbehoud en klachten (de aangevoerde reden dient vermeld te worden) dienen zo spoedig mogelijk, maar op zijn laatst acht (8) dagen na levering schriftelijk aan KVC Genk te worden verzonden en dit per brief naar de maatschappelijke zetel of per e-mail naar info@vcgenk.be om de behandeling van de klacht te verzekeren.

Overmacht

Geen van de partijen is aansprakelijk als het contract niet wordt uitgevoerd om redenen die onafhankelijk zijn van de wil (overmacht), zoals in het bijzonder: stakingen, terroristische handelingen, oorlogen, problemen die de leveranciers, het transport of de productie betreffen, schommelingen in de wisselkoers, handelingen van de overheid en natuurrampen. Elke partij heeft recht op een redelijke aanvullende periode voor de uitvoering, maar als dergelijke omstandigheden meer dan 60 dagen duren, kan het contract worden ontbonden door schriftelijke kennisgeving door een van beide partijen, zonder schadevergoeding.

Bescherming van gegevens

Het verkrijgen en de bewaring van persoonlijke informatie die is verzameld in het kader van de verkoop op afstand is onvermijdelijk, omdat deze informatie noodzakelijk is voor het afhandelen van de bestellingen, de levering van de producten en het opmaken van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. De weigering tot het doorgeven van de opgevraagde persoonsgegevens brengt de automatische verwerping van de bestelling met zich mee.
KVC Genk verbindt zich tot het naleven van de wettelijke voorschriften aangaande de veiligheid en bescherming van gegevens.

Toepasselijk Recht / Bevoegde rechter

Alle contracten zijn onderworpen aan het Belgische  recht.
De bevoegde rechtbank is die van de zetel van KVC Genk en bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.
Het Verdrag van Wenen over contracten voor internationale verkoop van goederen is niet van toepassing.